مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری

مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری

مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری

مادها و نشانه ها در جهان باستان از جمله مهر در تمدن ایران و بودا در تمدن هند، كه در مذهب و فرهنگ آنان جایگاه خاصی داشته اسـت و بـه عنـوان نمـاد دینـی و آیینـی كـاركرد داشته اند این مقاله با رویكرد اندیشمندانی چون كوماراسوامی و یونگ، الیاده، نقش نمادین و آیینی بـودا و مهر را بر ما روشن خواهد كرد و در این مقاله با ذكر وجوه نمادین آنها مهر و بودا به

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی zip
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

 • چکیده
 • مقدمه
 • مشتركات فرهنگی ایران و هند
 • بررسی تطبیقی بودا و مهر
 • مقایسه ی تطبیقی بودا و مهر (تشابه ها و تفاوتها)
 • بررسی نمادهای مقدس بودا و مهر
 • نماد چلیپا در آیین بودا و مهر
 • نماد استوپا در آیین بودیسم و مهرابه در آیین میتراییسم
 • نماد شمایلی بودا و مهر
 • جمع بندی
 • پی نوشتها
 • منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری – …

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ – مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری – مهندسی معماری. توضیحات: نمادها و نشانه ها در جهان باستان از جمله مهر در تمدن ایران و بودا در تمدن هند، که در مذهب و فرهنگ آنان جایگاه خاصی داشته است و به عنوان نماد دینی و آیینی کارکرد داشته اند. این مقاله با رویکرد اندیشمندانی چون کوماراسوامی و یونگ، الیاده، نقش …

دانلود مقاله تجلی نمادين آيين های مهر و بودا در آثار هنری و معماری …

دانلود مقاله تجلی نمادين آيين های مهر و بودا در آثار هنری و معماری مقاله تجلی نمادين آيين های مهر و بودا در آثار هنری و معماری در قالب فایل Word و در 42 صفح.

مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری – …

مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری مادها و نشانه ها در جهان باستان از جمله مهر در تمدن ایران و بودا در تمدن هند، كه در مذهب و فرهن.

مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری | dl8

۲ بهمن ۱۳۹۶ – مقاله تجلی نمادین آیین های مهر و بودا در آثار هنری و معماری با فرمت ورد word. توضیحات: نمادها و نشانه ها در جهان باستان از جمله مهر در تمدن ایران و بودا در تمدن هند، که در مذهب و فرهنگ آنان جایگاه خاصی داشته است و به عنوان نماد دینی و آیینی کارکرد داشته اند. این مقاله با رویکرد اندیشمندانی چون کوماراسوامی و یونگ، الیاده، نقش …

[PDF]مقایسۀ تطبیقی دو نگارة راجستانی و گورکانی هند – نشریه …

توسط رستمی – ‏2015
استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 2. دانشجوی … آن اســت کــه هریــک از مکاتــب هنــری هنــد از کــدام مذاهــب تأثیــر پذیرفتــه و بــه چــه میــزان بــه ریشــه های آیینــی. و ســنتی خــود … گورکانـی، میـزان تأثیـر آن هـا بـر یکدیگـر و نفـوذ شـاخصه های اعتقـادی دو آییـن هنـدو و اسـالم را در آثـار تطبیـق دهـد. یافته هــا …

[PDF]ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻫﻨﺮ ﺑﻮداﻳﻲ – باغ نظر

توسط جوادی – ‏2007
آﻳﻴﻦ ﺑﻮدا ﺑﻴﺶ از ﺟﻴﻨﻴﺰم. ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﺛﺎر. ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي. از. ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ. ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن. ﻫﻨﺪو. ،. ﺑﻮدا را ﺗﺠﻠﻲ ﻧﻬﻢ وﻳﺸﻨﻮ، ﻳﻜﻲ از ﺧﺪاﻳﺎن ﺗﺜﻠﻴﺖ. ﻫﻨﺪو …. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻳﻴﻦ. ﺑﻮدا. در ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ﻫﻨﺮﺑﻮداﻳﻲ. ” ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﻛﻪ در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﻫﻨﺮ ﺑﻮداﻳﻲ ﻫﻨﺮ. ي. ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﻲ دوران در ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺎﻳﻠﻲ. 4.

[PDF]شناسي مودراها بازشناسي هنر بودايي از طريق شمايل مرضيه …

توسط خواجه گیر – ‏2017
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – از رابرت فيشر. كه تنﻬا به نگارگري و معماري دين بودايي پرداخته است. علاوه بر كتب بيان شده مقالاتي در اين. زمينه نگاشته شده. اند از جمله. ” گردونه. ي مﻬر در كيش بودايي. ” كه به بيان گردونه مﻬر در ايران. باستان و نماد چليپا بودايي پرداخته است. همچنين. مقاله. ” نقش برجس. ته. ها و مجسمه. هاي هند. باستان در هنر بودايي. ” از.

[PDF]تجلی نمادهای رنگی در آیینة هنر اسالمی

توسط عسگری – ‏2013
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ – تجلی نمادهای رنگی در آیینة هنر اسالمی. **، پرویز اقبالی*فاطمه عسگری. تاریخ دریافت: 91/07/01. تاریخ تصویب: 92/02/28. چکیده. هنرهای بصری در اسالم مانند دیگر هنرهای تصویری، ساختار و مبانی خاص خود را دارند. این اصول را. در ماهیت کلی آموزه های اســالمی می توان یافت و در جوهرة وجود معنوی رنگ ها مشــاهده کرد. فرم ها.

[PDF]بررسی تأویلیو نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی – …

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ – این مقاله سعی دارد تا از دریچه حکمت اسالمی به یکی از نمادهای قابل توجه در هنر ایران، قالب رمزها و نمادها نمود می. یعنی نقش طاووس که کمتر توجهی به آن ش ده اس ت، نگاهی اجمالی داشته باشد و حضور آن را در آثار هنری، از دوره باستان. تطبیقی و به تا ظهور … آیین های بودایی، زرتشتی و مانوی داشت، فلسفه. خاص هنری خود را …

[PDF]اصل مقاله (2584 K) – پژوهش های باستان شناسی ایران

توسط رفیع فر – ‏2013
ويژگي هاي کلي مقاله مورد پذيرش. هدف نشریه ی علمی – پژوهشی پژوهشهای باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی و تاریخ هنر و معماری است. نوشتار باید نتیجه پژوهش هاي نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریه دیگر منتشر نشده باشد. پذیرش مقاله براي چاپ پس از داوری و با تایید در جلسه هیئت …

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.