ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ، ورﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻛﺴﻴﺪ روی
ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی برق

توضیحات کامل

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

ﭼﻜﻴﺪه  

 

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،  ورﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻛﺴﻴﺪ روی
  ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت ) mol%
(1/5-1-0/5   ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ دﻣﺎ در   ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ) °C
1000
1050 (ﺗﻒ 1100
ﺟﻮﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﺘﺮودﮔﺬاری . ﻣ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻨﺤﻨﻲ  ی E-J
 ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ از ﺑﻪ ﻫﺎ آﻣﺪ دﺳﺖ  .
دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎﺧﻄﻲ و وﻟﺘﺎژ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و دﻣﺎی ﺗﻒ دارد ، ﺟﻮﺷﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎﺧﻄﻲ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای 1/5  ی
درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻲ Bi2O3 و ﺗﻒ
ﺟﻮﺷﻲ دﻣﺎی ﺷﺪه در °C
  1100
 آﻣ ﺑﻪ دﺳﺖ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.